PSP do të mundet të përndjekë presidentin, deputetë, ambasadorë, gjykatës…ja kush i’a mundëson?

Me zgjidhjen e re ligjore, parashihet që PSP të mund të hulumtojë dhe ndjekë vepra penale të kryera nga presidenti i Maqedonisë, ambasadorët dhe përfaqësuesit jashtë vendit dhe personat e emëruar nga presidenti, funksionarë të zgjedhor ose të emëruar nga Kuvendi, në dhe nga Qeveria, në gjykata, prokurori publike, Këshilli Gjyqësor, Këshilli i Prokurorëve Publik dhe kryetarët e komunave të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe Qytetit të Shkupit.

Parashihet që PSP të ketë kompetenca edhe për ndjekjen e veprave penale të kryera nga personat kompetent të partive politike në lidhje me parregullsitë zgjedhore dhe votimit, por edhe nga fusha e mjedisit jetësor dhe natyrës, trashëgimisë kulturore dhe bukuritë e rralla natyrore, financat publike, qarkullimin pagesor dhe ekonominë, forcat e armatosura, detyrat zyrtare, dhënia e informatave dhe të dhënat për dëshmitarët në mënyrë të paautorizuar dhe tjera, nëse këto vepra janë kryer në lidhje me procedurat që i udhëheq Prokuroria Speciale Publike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *