Mësimi nga distanca, kaos me internetin

Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të sigurojë internet për shkollat deri më 31 dhjetor të këtij viti, kurse pas 1 janarit, shkollat duhet të gjejnë vetë zgjidhje. Vendimi i MASH-t prej vite më parë, do të hyjë në fuqi pikërisht në kulmin e pandemsië kur shkollat duhet të zbatojnë mësim më internet. Ky internet që MASH-i ua ka siguruar shkollave gjithmonë ka qenë i dobët. Rrjeti i dobët në shkolla të caktuara fillore dhe të mesme ka krijuar kaos në zbatimin e mësimit nga distanca. Interneti tashmë i siguruar nga MASH-i nuk ka arritur të përballojë funksionimin e platformës, prandaj shumë shkolla janë detyruar të sigurojnë internet shtesë për t’u mundësuar nxënësve ndjekjen e mësimin online. Për gjimnazin e Gostivarit do të jetë e papërballueshme që ta sigurojnë vetë internetin pas 1 janarit.

Leave a Reply