Dispozita mbi zeqatin në stolitë e arit dhe argjendit sipas katër shkollave juridike

Dispozita mbi zeqatin në stolitë e arit dhe argjendit sipas katër shkollave juridike
(Hanefi, Maliki, Shafi, Hanbeli)

 

Në emër të Allahut, Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit!
Çdo falënderim i takon Allahut, Zotit të botëve, Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit, Sunduesit në ditën e gjykimit. Të gjitha lutjet dhe përshëndetjet qofshin mbi Muhamedin a.s, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij.
Nuk ka dyshim se njëra prej kushteve esenciale të islamit është zeqati. Radhitet si kusht i tretë pas namazit. Dijetarët islam kanë shkruar libra të shumta rreth dispozitës së zeqatit, kushteve, rëndësisë etj. Ne këtu, në këtë shkrim do të merremi vetëm me një nga çështjet e zeqatit, më konkretisht, dispozita mbi zeqatin në stoli, gjithnjë duke konsultuar në një numër të konsiderueshëm të librave të Fikhut – shkencë që merret me njohjen e dispozitave të Sheriatit.

Për të vazhduar me leximin, kliko linkun:

Dispozita-mbi-zeqatin-ne-stolite-e-arit-dhe-argjendit

Leave a Reply