Prishtinë, sensorë për të matur cilësinë e ajrit

Komuna e Prishtinës ka filluar fazën testuese të projektit për vendosjen e sensorëve që do të masin ndotjen e ajrit.

Në objektin e vjetër te Komunës së kryeqytetit është instaluar sensori i parë, i cili do të shërbejë si testuese mostrash edhe për 5 sensorët e tjerë.

Pajisjet do të vendosen në 6 lagjet kyçe të qytetit dhe informacionet mbi të gjitha parametrat e ndotjes së ajrit do të pasqyrohen në faqen e internetit të Komunës se Prishtinës.

Përveç parametrit aktual, në qytetin e Prishtinës do të pasqyrohet edhe norma e ndotjes e lejuar sipas rregulloreve të BE-së, në mënyrë që parametrat të krahasohen.

Matja e cilësisë dhe ndotjes së ajrit do të jetë për kushtet e jashtme atmosferike, ndërsa parametrat që do të maten janë këto:

Dioksid Sulfuri (SO2)

Hidrogjen Sulfid (H2S)

Dyoksid i Azotit (NO2)

Ozoni (O3)

Grimcat PM10 edhe PM25

Monoksidi i Karbonit (CO)

Amoniak (NH3)

Radioaktiviteti

Decibel Metër – Matës i zhurmës

Temperatura

Lagështia

Leave a Reply